مرکزتحقیقاتی‌درزمینه‌ی اختلالات‌غذایی این مرکز به منظور ارائه‌ی اطلاعات صورت گرفته در مورد سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از اختلالات غذایی ایجاد گردیده است. خدمات موجود در این سایت شامل: ارائه‌ی نتایج حاصل از تحقیقات در زمینه‌ی سوءتغذیه ، معرفی سایت‌های مربوطه و وابسته ، معرفی کتاب‌ها و منابع فعال در مورد تغذیه و منابع غذایی ، امکان برقراری ارتباط در زمینه‌ی سؤال و پاسخ با متخصصین تغذیه و صنایع غذایی ،ارائه‌ی اطلاعات در مورد نوزادان و عدم وجود تغذیه‌ی مناسب برای آنها و دسترسی به جدیدترین اخبار مربوط به سوءتغذیه در جوامع می‌باشد.