روشی برای زندگی بهتر<br /> درمان بیماریها به صورت تدریجی <br /> ترکیب چندین علم دنیا