مشاوره برای زندگی بهتر و درمانی بیماریهای لاعلاج به صورت تدریجی