شرکت فراشیمی<br /> ارائه خدمات مهندسی<br /> ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی<br /> ارائه دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی <br /> طراحی و ساخت انواع هود، سکو و قفسه های آزمایشگاهی