این مرکز برای افزایش اطلاعاتی در مورد: حاملگی ، زایمان ، نگهداری از نوزاد ، چگونگی فعالیت‌های دوران حاملگی ، ارائه‌ی گزارش از کودکان چندقلو ،نارسا ، کودکانی که دچار بیماری‌های ژنتیکی هستند در حال فعالیت می‌باشد و اطلاعات مورد نیاز در زمینه‌های حاملگی ، رشد جنین در دوران حاملگی ، آگاهی از علائم ایجاد شونده در اثر بارداری برای مادران باردار ، ارائه‌ی گزارش‌های انجام شده درباره‌ی کودکان چندقلو و کارهایی که والدین این کودکان مستلزم انجام آنها می‌باشند ، وجود خطرهایی که در دوران حاملگی مادر و جنین را تهدید می‌کند.