در طول سال های اخیر ، میزان اطلاعات ژنتیکی همواره رو به افزایش بوده است و بکارگیری مؤثر تجزیه‌ی این اطلاعات در خصوص ژنتیک نیازمند یک برنامه‌ی کامپیوتری آسان می‌باشد. این سایت یک برنامه‌ی نرم‌افزاری آسان برای تجزیه‌ی ژنتیکی مولکول DNA در تحقیق و مطالعات مربوطه برای دانشمندان ارائه می‌دهد.