این سایت در واقع به ثبت گزارشات روزانه و بین‌المللی در مبحث آناتومی جنین‌شناسی و بیولوژی سلولی می‌باشد و جدیدترین اطلاعات مربوطه را به کاربران ارائه می‌نماید و هم‌چنین لیست کاملی از مجلات و کتب در این زمینه را به‌ترتیب الفباء در اختیار مراجعه‌کنندگان می‌گذارد.