سایت نام برده متعلق به مرکز ژنتیک مولکولی در انسان‌ها است که هدف آن استفاده از توالی ژن‌ها در فهم بهتر بیماری‌ها می‌باشد. به علاوه ،این مرکز اطلاعات بدست آمده در آزمایشگاه را به بیمارستان‌های مربوطه انتقال می‌دهد این گروه با تأکید بر روی نیروی بیولوژی مولکولی مدرن بر تحقیقات پزشکی اثر جدیدی ارائه می‌دهند و از این طریق به درمان‌هایی برای بیماری فشار خون ، ناتوانی‌های کلیوی و چاقی مفرط دست یافته‌اند.