این سایت مربوط به یک سازمان غیررسمی می‌باشد که به منظور کمک به آموزش تاریخچه‌ی زندگی ماهی‌های دریایی و گسترش میزان آگاهی افراد از تنوع و گوناگونی آنها تهیه شده است. این پروژه شامل اجزای تکمیلی و کمک‌دهنده ذیل می‌باشد. - بقای گونه‌های متنوع ماهی‌های دریایی. - حضـور اعضا ومیــزان تحصیــلات و   دانش آنها.