به شبکه‌ی جهانی سازمان ورزش‌های قدرتی خوش آمدید. در این سایت به اطلاعاتی از قبیل: نحوه‌ی عملکرد سازمان و علل پیدایش آن ، اطلاعاتی در زمینه‌ی برگزاری مسابقه‌ها ، نحوه‌ی تغذیه و مقررات فدراسیون دسترسی خواهید یافت. شما می‌توانید اطلاعاتی در خصوص وقایع رخ‌داده‌ی اخیر در مسابقه‌ها ،به‌دست آورید.