یادداشتها و تحلیل های اقتصادی در زمینه اقتصاد سیاسی ایران، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بانک و پول و . . . که از سال ۸۰ تاکنون برشته تحریر درآمده را در این وبلاگ میتوان مشاهده نمود.