در این پورتال مفاهیم وموضوعات واخبار مرتبط با حسابداری وحسابرسی واقتصاد ومدیریت مالی وسرمایه گذاری ارائه می شود.