باشت سایت خبری استان کهگیلویه وبویراحمدپ یاسوج دهدشت بهمئی گچساران سوق چرام لنده سی سخت <br /> تل خسروـ سرابتاوهـدشت روم ده بر افتاب کریک زیلایی بیاره کوخدان دم چنار گوشه مزدک گنجه ای سپیدار جلیل فیروزاباد چیتاب نقاره خانه <br /> خیر ابادـشوشـ سوق لیشتر امام زاده زاده جعفر بوستان بزرگ و کوچکـ سراب ننیزـ کوه دنا ابشار یاسوج دلی بهرام بیگی دو گور دو پاـ منج تنگ تامرادی دره ناریـ تنگ سریز تنگ گنجه ای تنگ مریون بلاد شاپور مهریان