این سایت مربوط به مباحث فیزیولوژیکی قلب می‌باشد که توسط دکتر اندرسون تهیه گردیده است و شامل ۵ بخش و دو ضمیمه می‌باشد که در خصوص عمل جراحی قلب باز ، روند نرمال و پاتولوژی قلب ، انجام عمل جراحی بر روی حیوانات با پمپ‌های جایگزینی قلب ، سیستم هیدرولیکی قلب و خلاصه‌ی نتایج حاصل در این خصوص می‌باشد.