ســایـت موردنـــظر به معرفی حیــوانات خطرناک‌‌آبزی می‌پردازد و برخی از گونه‌های طبیعی آبزی را معرفی می‌نماید. اطلاعاتی که این شبکه در اختیار کاربران قرار می‌دهد عبارتند از: معرفی گونه‌های مختلف حیوانات خطرناک آبزی ، اقداماتی که در این زمینه انجام می‌گیرد و اطلاعات جدید در خصوص این جانداران. این جانوران عبارتند از: برخی حیوانات رده‌ی خرچنگ‌ها ، ماهی‌ها ، جانوران نرم‌تن از قبیل حلزون‌ها و مارماهی‌های دریایی.