انجمن تخصصی شبکه Persian Networks مکانی است برای بحث و تبادل نظر میان متخصصان شبکه.<br /> متخصصان شبکه با مطرح کردن پرسشها و شرکت در بحث ها و پاسخ گویی به سوالات دیگران، به رفع مشکلات خود و دیگران می پردازند و با مسائل و مشکلات و راه حل رفع آنها در شبکه های کوچک، متوسط و بزرگ آشنا می شوند.