نرم افزار محاسبات حقوقی یاری شامل میلیونها محاسبه حقوقی (ارث ، دیات ، مهریه ، حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا ، هزینه های دادرسی و غیره ) ویژه وکلا ، قضات ، سردفتران ، دانشجویان رشته حقوق و شرکتهای بیمه<br /> <br /> پدیدآورنده : کرم حسین یاری وکیل پایه یک دادگستری<br /> <br /> شماره ثبت کتابخانه ملی ایران : 12167 و 19/11/1387<br /> <br /> ارث (شامل تقسیم ترکه به سهم ، به درصد و به ریال در هر سه طبقه)<br /> <br /> با استناد به مواد قانونی و نیز استناد به منابع معتبر حقوقی<br /> <br /> با اعمال اصلاحات ماده 946 قانون مدنی در خصوص سهم الارث زوجه<br /> <br /> دیات (شامل محاسبه دیه قتل ، دیه تمام اعضاء بدن و دیه سقط جنین )<br /> <br /> محاسبه دیات به شتر ، گاو ، گوسفند ، حله ، دینار ، درهم ، درصد و ریال و یا همه موارد و در نهایت محاسبه جمع کل دیه اعضاء<br /> <br /> محاسبه مهریه به نرخ روز<br /> <br /> محاسبه حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکلا<br /> <br /> محاسبه هزینه های دادرسی<br /> <br /> محاسبه خسارت تاخیر تادیه<br /> <br /> با امکان ذخیره و چاپ<br /> <br /> جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه در محاسبات حقوقی با اعلام پیغام های مربوطه به نحویکه اشخاص عادی نیز به راحتی قادر به انجام محاسبات پیچده حقوقی خواهند بود