سایت جدید فرمانداری کلان شهر تبریز که توسط مهندس حسین ریسمانی طراحی و پیاده سازی شده و تمام راه کارهای امنیتی در آن لحاظ گردیده است