پورتال شهرستان بیجار گروس در مباحث . بیوگرافی شهر . معرفی شخصیتها . اماکن دیدنی و تاریخی . فرش گروس و هر آنچه که به قوم گروس مربوط می شود فعالیت می نماید .