این سایت شما را با هرودتیسوس آشنا می‌سازد. در این سایت می‌توانید ،کتاب‌ها و متن‌های ادبی این شخصیت را مورد مطالعه قرار دهید و به ۲۰۰ لینک متصل شوید و اطلاعات بیشتری درباره‌ی هرودتیوس و دوران او به دست آورید از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی جنگ‌های ایرانیان ، تاریخ یونان باستان و هنر و ادبیات کسب نمایید.