استفاده از شبکه هوشمند اینترنت ، شما را قادر میسازد تا در هرزمان بدون نیاز به User Name و Password و تنها با استفاده از شماره شبکه هوشمند 404 303 9092 و به صورت Dialup به شبکه جهانی اینترنت متصل شوید . و لذا دیگری نیازی به خریداری کارت اینترنت نخواهید داشت . <br /> در این روش و بسادگی تنها با وارد کردن شماره شبکه هوشمند 404 303 9092 در فرم Dialup Connection امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت را در هر ساعت از روز ( حتی در روزهی تعطیل و یا ساعات غیر اداری ) خواهید داشت ، بدون آنکه نگران اتمام زمان اشتراک و یا اعتبار سرویس اینترنت خود باشید .<br /> www.9092303404.com