هدف از سایت سمساری فراهم آوردن محیطی جهت عرضه اطلاعات مربوط به خرید و فروش و کسب و کار اینترنتی می باشد.<br /> <br /> - سمساری با استفاده از روشهای جدید کسب و کار، ارزشهای جدید برای مشتری و منابع و منافع متعدد برای فروشندگان و شرکتها و تمایز با کسب و کار سنتی و فیزیکی را مهیا میکند. <br />