کتابک پنجره ای به جهان خواندن است و دانایی. دانایی برای آگاه شدن. آگاه شدن برای دگرگون شدن و دگرگون کردن. <br /> کتابک بر آن است که راهنما و یاوری باشد برای گزینش مواد خواندنی مناسب برای کودکان و نوجوانان ایرانی و همسایگان ایران. <br /> این پنجره گشوده است تا تو بتوانی از آن به جهان خواندن نگاهی بیندازی و از این جهان بیکران بهره ببری.<br /> این جا خانه ی توست. دست در دست هم دهیم تا دنیایی بهتر برای کودکان خود بسازیم دنیایی در آرامش، دوستی و مهر.