ـ خرید و فروش گسترده و جهانی<br /> <br /> ـ عدم هزینه فضا و مکان نمایشگاه و فروشگاه کالا به صورت فیزیکی<br /> <br /> ـ امکان گسترش یا کاهش حجم عرضه کالا یا مبادله کالا<br /> <br /> ـ خرید و فروش کالا یا خدمات ؛ فراتر از مرزهای جغرافیایی<br /> <br /> ـ امکان جستجو و انتخاب بهینه کالا یا خدمات<br /> <br /> ـ امکان ارایه کاتالوگ ؛ راهنما و تمام فرم های حاوی مشخصات کالا یا خدمات.<br /> <br /> ـ هزینه اندک در مدیریت و راهبری فروشگاه با توجه به کاهش کارمند و فروشنده.