محصولات عرضه شده :<br /> <br /> انواع لوازم بهداشتی:<br /> ـ دست خشک کن<br /> ـ بدن خشک کن<br /> ـ صابون ریز های اتوماتیک<br /> ـ خوشبو کننده هوا<br /> - بخور سرد<br /> - سشوار دیواری<br /> <br /> لوازم نظافتی:<br /> ـ تی حوله ای<br /> ـ تی نخی<br /> ـ تی مخزن دار<br /> ـ جارو و خاک انداز<br /> ـ انواع فرچه<br /> ـ سطل های زباله<br /> <br /> و......