این سایت شما را با فرهنگ‌ها و تاریخچه‌ی افریقا ، چین ، مصر ، یونان ،رم ، دوران باستان ، قرون وسطی و جنگ جهانی دوم آشنا می‌کند. اطلاعات موجود در این سایت به بخش‌های هنری ، زندگی روزانه ، عکس‌ها ، نقشه‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی تقسیم‌بندی شده است. این سایت شما را به سایر سایت‌های مرتبط در این زمینه‌ متصل می‌سازد.