این سایت درباره‌ی چگونگی حفاظت و ترمیم بناهای باستانی که از چوب ساخته شده‌اند ، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. سازمان Parabow یک سازمان اروپایی است که از گروهی نجار ، مسئولین موزه ، متخصصین در امر گیاه و درخت و معماران تشکیل شده و هدف آنها حفظ و ترمیم آثار باستانی چوبی می‌باشد.