اولین سایت مدیریت شهری در ایران که به طور تخصصی به مباحث مدیریت در شهر پرداخته و بخش های متفاوتی همچون گالری عکس مدیریت شهری,مصاحبه با شهر داران و استاد های مدیریت شهری ,جلسات انجمن ها و کنفرانس ها و امکان دانلود مقالات معتبر شهری,دارای ساختار دریافت مقاله برای ارائه در سایت و<br /> urban management