سایتی جهت استعلام بیمه نامه خودرو جهت استفاده عموم<br /> برای مثال بیمه نامه شما مفقود شده و یا سرقت شده و می خواهید بدانیم خودرو شما از کدام شرکت بیمه ثالث یا بدنه خریده اید.<br /> و یا اتومبیلی را برای خرید انتخاب می کنید و شک دارید که آیا بیمه دارد یا خیر و چه مدت از اعتبار آن گذشته و میزان تعهدات آن به جه میزان می باشد.<br /> با استفاده از این سایت پرتال می توانید این اطلاعات را کسب نمایید.<br /> با تشکر