طراح گرافیک / طراح فونت و تایپ فیس / نویسنده مقالات تخصصی گرافیک / خالق دست خط ویژه بر اساس خط معلی / عضو پژوهشکده انتشارات رسم /