از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل اینگونه صندوق ها شده است به منظور ایجاد بستر لازم، برای راه اندازی صدوق ها اقدام به تشکیل «شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» نمود تا از طریف این شرکت شرایط سهل تری را در ایجاد صندوق های غیردولتی فراهم کند.