هدف و وظایف:<br /> اعمال مدیریت و هدایت شرکتهای زیرمجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره وری مطلوبازامکانات و منابع آنها. <br /> الف:سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در امور و وظایف شرکتهای زیرمجموعه با توجه به ساسنامه، اهداف وفعالیتهای هر یک از آنها. <br /> ب:هدایت &quot;شرکتهای زیرمجموعه&quot; در چارچوب مفاد این اساسنامه. <br /> ج:اتخاذ تدابیر و خط مشی های لازم در خصوص تعیین وضعیت &quot;شرکتهای زیرمجموعه&quot; اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها. <br /> د:انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و پشتیبانی ستادی و فنی از فعالیتهای&quot;شرکتهای زیرمجموعه&quot;.<br /> هـ:انجام فعالیتهای آموزشی و فنی در چهار چوب موضوع و وظایف &quot;شرکت&quot;.<br /> ...