یارا در ایران و توسط متخصصان داخلی راه اندازی شده و اداره می شود. <br /> هدف از راه اندازی این وب سایت اشاعه و نشر فرهنگ ایرانی و ایجاد محیطی سالم و دور از تنشهای سیاسی و مذهبی برای اشاعه فرهنگ غنی ایرانی است .