ایـن سایت درباره‌ی تاریخچه‌ی اقوامی که روی زمین حکومت کرده‌اند اطلاعات جالبی ارائه می‌دهد و شما می‌توانید درباره‌ی تمدن‌های قدیمی ، تمدن بابل ، تمدن سومر و سایر تمدن‌ها و حکومت‌ها اطلاعاتی به‌دست آورید. در این سایت می‌توانید متن‌ها و نوشته‌های باستانی را ملاحظه کنید و ترجمه‌ی بسیاری از متن‌های باستانی را مشاهده نمایید.