این وب سایت شامل مجموه آثار خوشنویس محمد رضا رحیمی در شاخه های نستعلیق، نستعلیق (سیاه مشق)، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث می باشد.<br /> محمد رضا رحیمی، دارای مدرک فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران و عضو انجمن خوشنویسان اصفهان می باشد.