طراحی گرافیک، نقش قالی، عکاسی، مدیر و مشاور تبلیغات، لیدر تورهای گردشگری