در این سایت با تاریخچه‌ی جنگ سرد آشنا می‌شوید و می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی انقلاب امریکا ، ظهور سازمان سیا و کشورهایی چون ایران ، گوآتمالا ،مجارستان ، کوبا و جان اف‌کندی و ... به‌دست آورید. مدارک موجود در این سایت از سازمان سیا به ‌دست آمده و تحت قانون آزادی اطلاعات جمع‌آوری شده است. در این سایت می‌توانید مدارکی مربوط به کنگره‌های مختلف به‌دست ‌آورید. لازم به ذکر است که این سایت شما را با سایر سایت‌های مرتبط با جنگ سرد متصل می‌کند.