کرمانشاه ، سرزمین همسال با روزگار و با سرگذشتی پرشیب و فرازاست که آثار هزاران ساله زندگی انسانی را در کنار برترین و بهترین نشانه های تمدن و فرهنگ ایران زمین چون امانتی دیرین در سینه خویش جای داده است