تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای همکاریهای اقتصادی .