این سایت شما را با کدها و رمزهای مورد استفاده در جنگ جهانی دوم آشنا می‌سازد. در این سایت می‌توانید درباره‌ی تاریخچه‌ی علم و مهندسی کدهای رمزی مربوط به جنگ جهانی دوم اطلاعات جالبی به‌دست آورید. هم‌چنین این سایت شما را با مدارک مورد استفاده در جنگ جهانی دوم آشنا می‌کند.