تولید و توسعه نرم افزار، شبکه، سخت افزار (کرمانشاه)