مطالب این سایت به سبک روزنامه اینترنتی منتشر میگردد .این سایت شخصی بوده وبه هیچ شرکت یا سازمانی وابسته نیست.اخبار؛اطلاعات وتحلیل هائی که درسایت منتشرمیگردد برای اطلاع رسانی بوده و لزوماٌ دیدگاه مدیرسایت نمی باشد.ما امیدواریم باانتشار صادقانه اخبار واطلاعات گامی هرچندکوچک درراستای روشنگری مردم خصوصا جوانان ایرانی برداریم.بدیهی است درابتدای این راه به مساعدت های شماخوبان نیازمندیم.مارا ازانتقادات ونظرات وپیشنهادات خود محروم نکنید