شهر تاریخی و مذهبی قم جایگاه ویژه ای در میان مسلمانان ایران و جهان دارد<br /> قم با تاریخی کهن و مردمانی مومن ، متدین و خونگرم از دیرباز مورد توجه خاص و عام بوده و جایگاه ویژه‌ای درمیان مسلمانان کشور و جهان دارد