آدرس کامل : خیابان امام 20 متری شهید بهشتی 24 متری شهید مطهری