استان قم به لحاظ راههای ارتباطی در یک منطقه بسیار حساس کشور واقع شده است چون از یک سو ارتباط بین استانهای صنعتی کشور به پایتخت بوده و از سوی دیگر نقطه ارتباط و اتصال کلیه استانهای جنوبی و شرقی و جنوب غربی که بیش از 17 استان کشور را در بر می‌گیرد می‌باشد.