بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهادی است انقلابی که بر اساس فرمان 21 فروردین ماه 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است. در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قم بعد از تشکیل استان در سال 1375 به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم تغییر نام یافت.