شرکت آب وفاضلاب روستایی استان قم براساس مصوبه مورخه دوازدهم آذرماه 1374 مجلس شورای اسلامی وتصویب هیأت محترم وزیران درهشتم مردادماه 1376 فعالیت رسمی خود را از ابتدای سال77 شروع نموده است.