استانداری قم جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین افراد واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون کتبی و توانمندی های عمومی و تخصصی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می نماید.