دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در بیست ودوم فروردین ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت با تصویب هیئت امنا محترم دانشگاه و همت مسئولین و حمایت ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر جاسبی جهت پاسخ به نیاز خیل عظیم جوانان سیستانی و شهرهای اطراف تاسیس گردید .