امروزه ارتباطات پستی به عنوان یکی از نهاد های مهم و عمومی کشور و به لحاظ خدماتی که ارائه می کند ، توانسته است در تمام برنامه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و عمرانی کشور نقش بدون جانشینی را داشته باشد و در زمره مهمترین نیازهای جامعه امروزی بشمار می رود و نهایتا" در تحول نظام اداری و اجرائی کشور نقش بسیار مهم و بسزایی داشته باشد.